कुकुर वा बिरालाहरूको छालामा लुम्प्टहरू वा बम्पहरू

को छाला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *